VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi): 6698 sayılı Kanuna göre veri sorumlusu olanların kaydolmak zorunda oldukları Kişisel Verilerin Korunması Kurumu Başkanlığı tarafından kamuya açık olarak tutulması öngörülen bir kayıt sistemidir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, veri sorumlularının Kurulun gözetiminde Başkanlık tarafından tutulacak Veri Sorumluları Siciline kaydolmalarını zorunlu kılmaktadır.

Veri Sorumluları Sicili,  isteyen kişinin sicil üzerinde inceleme yapabileceği nitelikte kamuya açık olarak tutulmaktadır.

Kural olarak, tüm veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları gerekmektedir.

Söz konusu kayıt işleminin, veri işleme faaliyetlerine başlamadan önce tamamlanması gerekir.

 

 

Kural olarak, tüm veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları gerekmektedir.

Veri Sorumlusu ise: kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Bu hususun yanı sıra Kişisel Verileri Koruma Kurumuna, Sicile kayıt zorunluluğuna istisna getirme yetkisi verilmiştir. Buna istinaden Kurul tarafından 30.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelikte istisna kapsamında olan kişiler belirtilmiştir. Buna göre VERBİS kaydından muaf olan veri sorumluları şunlardır:

–  Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,
– Noterler,
– Siyasi Partiler,
– Avukatlar,
– Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler,
– Gümrük Müşavirleri ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri,
– Arabulucular,
– Derneklerden, Vakıflar, Sendikalardan; yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun olarak faaliyet alanlarıyla sınırlı olarak + sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler (Bu koşullar sağlanmıyorsa VERBİS’e kayıt zorunludur),
– Yıllık çalışan sayısı 50’den az + yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından, ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar.

Bununla birlikte, Kanunun 28. maddesinin 2. fıkrasında sayılan hallerde de, Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16. madde hükümleri
uygulanmayacaktır.

Yukarıda sayılanlar dışında kalan tüm veri sorumlularının VERBİS kaydını yaptırma yükümlülükleri mevcuttur.

Veri Sorumluları Siciline kayıt olmak için başvuru, aşağıdaki bilgileri içeren bir bildirim ile yapılacaktır. Söz konusu bilgiler şunlardır:

• Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri,
• Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
• Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar,
• Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,
• Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,
• Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler,
• Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.

Yukarıda listelenen bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu değişikliklerin derhal Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna göre;

“… Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar idari para cezası verilir.”

hükmü yer almakta olup  kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında anılan yaptırım uygulanacaktır.

VERBİS’E KAYIT İÇİN SON TARİHLER

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 30.09.2020’ye kadar,

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 30.09.2020ye kadar,

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 31.03.2021e kadar,

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 31.03.2021 ’e kadar bu yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.